1116ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ υπενθύμιση των σωματείων της ΕΠΣ Μακεδονίας

για τροποποίηση του καταστατικού τους

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022

Από την ΕΠΣ Μακεδονίας υπενθυμίζεται στα σωματεία της δύναμής της ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 Ν. 4726/2020, ΦΕΚ Α 181/18.9.2020, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 151 Ν. 4938/2022, ΦΕΚ Α’ 109, υποχρεούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, εφόσον δεν το έχουν, ήδη, πράξει, με όσα προβλέπονται στον ισχύοντα αθλητικό νόμο και να το καταθέσουν στην αρμόδια αρχή.

Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση που έχει χορηγηθεί σε αυτά.