1049ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2023

Αριθ. Πρωτ. -- 518 --

ΠΡΟΣ:
Όλα τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. ως και του Καταστατικού Ε.Π.Σ. Μακεδονίας, το οποίο είναι νόμιμα καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Α.Μ. 1471 και ενδεικτικά των άρθρων 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 και 54 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας.

2.Τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, του άρθρου 142 του Ν. 4714/2020, του Ν. 4726/2020, ως ισχύει σήμερα, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις κάθε άλλου σχετικού νόμου.

3.Την από 09-03-2023 (θέμα 3Ο) σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας (συνεδρίαση 74η),

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων - μελών της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα, 24 Απριλίου 2023 και ώρα 18.00, στην αίθουσα Α του συνεδριακού κέντρου «Νικόλαος Γερμανός» της Δ.Ε.Θ. Helexpo (περίπτερο 8), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Δήλωση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί και συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Μ..

2. Ανάγνωση καταλόγου εκπροσώπων των σωματείων - μελών και έλεγχο απαρτίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Ομιλία του Προέδρου του Δ.Σ.

5. Εκλογή δύο εκπροσώπων μελών της ως γραμματέων - πρακτικογράφων.

6. Διαγραφή σωματείων - μελών.

7. Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης,

8. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου (Διοικητικός Απολογισμός), περιόδου από 12-05-2022 μέχρι 08-03-2023.

9. Έκθεση και έγκριση ισολογισμού έτους 2022 και οικονομικού απολογισμού περιόδου από 01/01/2022 μέχρι 31/12/2022.

10. Ανάγνωση και έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

11. Ανάγνωση και έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2024.

12. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από τις ευθύνες τους.

13. Συζήτηση προτάσεων που υποβάλλονται από τα Μέλη και το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28, παρ. Α, περ. ιδ΄ του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Μ..

14. Αναγνώριση νέων σωματείων - μελών.

15. Εκλογή δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος που θα διοριστεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

16. Εκλογή του Προέδρου και των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας, με τετραετή θητεία.Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, αν δεν παραβρεθεί το μισό συν ένα του αριθμού των σωματείων – μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την επόμενη ώρα της ίδιας ημέρας, δηλαδή 19.00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων - μελών που θα παραβρεθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Μ..ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑΚάθε σωματείο θα εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων - μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην γραμματεία Ε.Π.Σ.Μ. του ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου (το στέλνουμε μαζί με την πρόσκληση), αντιγράφου πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. (εν ισχύι) και αντιγράφου τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (Αρχαιρεσιών), το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Απριλίου 2023, { με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@epsm.gr ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος) } .

Προτάσεις σωματείων για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα με έγγραφο στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ. {με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@epsm.gr)}, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (μέχρι την Παρασκευή 14 Απριλίου 2023).

Η υπόδειξη υποψηφίων από τα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.Μ., που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και/ή η υποβολή υποψηφιότητας μεμονωμένου υποψήφιου, θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθεί στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ., το αργότερο πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης (Τετάρτη 19 Απριλίου 2023), με αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το όργανο στο οποίο τίθεται η υποψηφιότητα (Πρόεδρος ή Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από:

1) Βεβαίωση του Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και ταμειακώς τακτοποιημένος.

2) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 και του άρθρου 54 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Μ. και

4) Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψήφιου.

Κάθε σωματείο – μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν μόνο υποψήφιο ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Μ. (και να χορηγεί σχετική βεβαίωση), κατ’ άρθρο 31, παρ. 3 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Μ..Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

Έως την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 θα αποσταλεί στα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.Μ. ενημερωτικό σημείωμα με περιεχόμενο: 1. τον Διοικητικό Απολογισμό του 8ου θέματος, 2. τον Οικονομικό Απολογισμό του 9ου θέματος και 3. τον Προϋπολογισμό του 11ου θέματος της παραπάνω πρόσκλησης.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Της Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΛΗΣΔείτε εδώ την πρόσκληση.

Δείτε εδώ την εξουσιοδότηση.

Δείτε εδώ την αίτηση υποψηφιότητας.

Δείτε εδώ την υπόδειξη υποψηφιότας από σωματείο.

Δείτε εδώ την βεβαίωση σωματείου για υποψήφιο.

Δείτε εδώ την εξουσιοδότηση.