936ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Yποβολή αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων της Γ.Γ.Α. για το έτος 2024 μέχρι 15-06-2024


Παρακαλούμε να υποβάλλετε αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του σωματείου σας, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Σωματείων για το έτος 2024 (πλατφόρμα e-kouros) το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2024. Ο έλεγχος από τη Γ.Γ.Α. θα ολοκληρωθεί την 31-07-2024. Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις/συμπληρώσεις, έχετε το δικαίωμα να επανυποβάλετε στοιχεία μέχρι έξι (6) φορές, το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2024 (σχετικό Φ.Ε.Κ. (Β’ 2191, 10/04/2024) FEK-2024-Tefxos-B-02191-downloaded-11_04_2024.pdf (minsports.gov.gr)

Επισημαίνεται ότι σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 2023, θεωρείται εγγεγραμμένο και στο Μητρώο 2024, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 15-06-2024 αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του.

Τα νέα σωματεία (μη συμπλήρωση 2 ετών από την εγγραφή τους στην Ε.Π.Ο. και την Ε.Π.Σ.Μ.) που δεν έχουν προβεί ακόμη στην απόκτηση της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. για το άθλημα του ποδοσφαίρου, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ε.Π.Σ.Μ. για τη σχετική ενημέρωσή τους.

Τα σωματεία για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet στη διεύθυνση https://somateia.minsports.gov.gr/login και ακολουθούν τα στοιχεία που εμφανίζονται (πλατφόρμα e-kouros).

Τονίζεται ότι τα στοιχεία που θα δηλωθούν στην πλατφόρμα (Δ.Σ., τηλέφωνα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις) θα πρέπει να συνάδουν με αυτά που τηρούνται στην Ε.Π.Σ.Μ./Ε.Π.Ο. (Μητρώο Αθλητικών Φορέων) και αναρτούνται από την Ε.Π.Σ.Μ. στο Μ.Α.Φ.. Συστήνεται στα σωματεία, εφόσον έχουν συγκροτήσει νέα Δ.Σ., να αποστείλουν στην Ε.Π.Σ.Μ. τα σχετικά πρακτικά (Γ.Σ. ή/και Δ.Σ.), τα στοιχεία των μελών τους (τηλέφωνα και email) και απαραίτητα το GDPR των αξιωματούχων τους, εφόσον δεν έχουν ήδη υποβληθεί στην Ε.Π.Σ.Μ.. Μάλιστα από την αγων.περ. 2024/2025 θα αναρτούνται και οι δηλώσεις συμμετοχής στα πρωταθλήματα στο Μ.Α.Φ., οι οποίες και πάλι θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Ε.Π.Σ.Μ..

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.