664ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΣΜ, ΜΙΚΡΑ, ΩΡΑ 19.30)


Προς

Όλα τα σωματεία της δύναμής μας

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Π.Σ.Μ., που θα διεξαχθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ.Μ., στη Μίκρα και ώρα 18.30 (19.30).

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Κάθε σωματείο θα εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση.

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων - μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην γραμματεία Ε.Π.Σ.Μ. του ειδικού πληρεξούσιου εγγράφου (το στέλνουμε μαζί με την πρόσκληση), αντιγράφου πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. (εν ισχύ) και αντιγράφου τελευταίας Γενικής Συνέλευσης (Αρχαιρεσιών), το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής 23 Ιουνίου 2024, { με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση info@epsm.gr ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ. (Τσιμισκή 31, 2ος όροφος) } .

Προτάσεις σωματείων για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν έγκαιρα με έγγραφο στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Μ. {με αυτοπρόσωπη κατάθεση ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (info@epsm.gr)}, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (μέχρι την Κυριακή 16 Ιουνίου 2024 και ώρα 12.00).

Έως την 20-06-2024 θα αποσταλεί στα σωματεία – μέλη της Ε.Π.Σ.Μ. ενημερωτικό σημείωμα με περιεχόμενο: 1. τον Διοικητικό Απολογισμό του 7ου θέματος, 2. τον Οικονομικό Απολογισμό του 8ου θέματος και 3. τον Προϋπολογισμό του 11ου θέματος της παραπάνω πρόσκλησης.

Δείτε εδώ την πρόκληση.

Δείτε εδώ την εξουσιοδότηση.