550ΠΡΟΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2024

ΜΕΧΡΙ 31-08-2024

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ 6 ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ ΜΕΧΡΙ 15-11-2024Κατόπιν της από 12-06-2024 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού (φεκ 3419/13-06-2024), τα σωματεία που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο 2023 καθώς και τα νέα σωματεία δύνανται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο μητρώο 2024 μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024, αντί 15-06-2024.

Μετά την υποβολή της αίτησης (μέχρι 31-08-2024), διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητας της αίτησης από τη Γ.Γ.Α.. Εφόσον προκύψουν ελλείψεις, το σωματείο έχει δικαίωμα να διορθώσει την αίτησή του έως 15-11-2024 (ΜΕΧΡΙ 6 ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΕΣ). Σε περίπτωση που μετά και τις 6 επανυποβολές, η αίτηση του σωματείου δεν γίνει δεκτή, το σωματείο δεν επικαιροποιεί την εγγραφή του στο μητρώο 2024.

Σωματείο που έχει εγγραφεί στο μητρώο 2023 και δεν έχει στο μεταξύ διαγραφεί, θεωρείται εγγεγραμμένο μέχρι 31-12-2024, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ (31-08-2024) αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, διαγράφεται από το ηλεκτρονικό μητρώο για το άθλημα που παρέλειψε να υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση επικαιροποίησής του.

Επισημαίνεται ότι τα σωματεία που έλαβαν ή θα λάβουν την ειδική αθλητική αναγνώριση στο χρονικό διάστημα από 01-07-2023 και μέχρι 15-07-2024, θεωρούνται έως 01-10-2024 εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο 2024, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (Μέχρι 31-08-2024).

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ: https://somateia.minsports.gov.gr/files/FEK-2024-Tefxos%20B-03419.pdf